Διαγωνισμός ζωγραφικής και αγιογραφίας ΦΣΠ

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η προώθηση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης σε ελεύθερη θεματολογία, η καταγραφή των αισθητικών προβληματισμών των καλλιτεχνών και η ενθάρρυνση και επιβράβευση του έργου τους.

Η διάρκεια της Έκθεσης ορίζεται από Δευτέρα 27 Μαρτίου έως και Σάββατο 1 Απριλίου 2017, ώρες 10.00-13.00 και 18.00-21.00.

Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος καλλιτέχνες στους τομείς της ζωγραφικής και της αγιογραφίας. Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Συλλόγου (Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8) από 1-21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρες 10.00-13.00 καταβάλλοντας το ποσό των 30€. Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται το κόστος συμμετοχής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΩΝ
Η υποβολή των έργων στον Φ.Σ.Π. θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 3 Μαρτίου 2017 και ώρες 09.00-12.00.
Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να υποβάλλει για κρίση έως δύο έργα, των οποίων η συνολική διάσταση να μην υπερβαίνει το ένα τετραγωνικό μέτρο.
Τα έργα πρέπει να είναι έτοιμα για έκθεση. Οι πίνακες πλαισιωμένοι και να φέρουν τα απαραίτητα πρός ανάρτηση υλικά.
Οι καλλιτέχνες οφείλουν να επικολλήσουν στην πίσω όψη κάθε έργου, πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του καλλιτέχνη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, τίτλος του έργου και τιμή πώλησης, εάν διατίθεται προς πώληση).

Αντίγραφα πινάκων, ανώνυμα έργα, έργα τα οποία έχουν διακριθεί σε προηγούμενες καλλιτεχνικές εκθέσεις του Φ.Σ.Π. και έργα τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν γίνονται δεκτά.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ Η επιλογή των έργων, θα πραγματοποιηθεί από Ειδική Καλλιτεχνική Επιτροπή, κεκλεισμένων των θυρών. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή δικαιούται να εγκρίνει ή να απορρίψει κατά την απόλυτη κρίση της μέρος ή το σύνολο των έργων κάθε καλλιτέχνη. Η απόφαση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής θα είναι οριστική και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η ανάρτηση, η αρίθμηση και η καταγραφή των έργων, θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη του Φ.Σ.Π.
Έργα τα οποία δεν πληρούν τους όρους που προαναφέρονται δεν θα αναρτηθούν, ακόμα και αν έχουν εγκριθεί από την Καλλιτεχνική Επιτροπή.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ- ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΡΓΩΝ
Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Εκθέσεων του Φ.Σ.Π.

Τα ονόματα των καλλιτεχνών των οποίων τα έργα θα εγκριθούν προς ανάρτηση, καθώς και τα ονόματα των διακριθέντων θα ανακοινωθούν μέσω της Ιστοσελίδας του Συλλόγου τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2017.

Τα μή εγκριθέντα έργα καλούνται οι καλλιτέχνες να παραλάβουν την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, ώρες 9.00-12.00 από τα γραφεία του Συλλόγου, προσκομίζοντας την απόδειξη που θα παραλάβουν κατά την υποβολή των έργων και την ταυτότητα τους.

Η επιστροφή των αναρτηθέντων έργων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, ώρες 9.00-12.00.

Ο Φ.Σ.Π. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής των έργων από τους καλλιτέχνες.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Ο Φ.Σ.Π. θα χορηγήσει κατά την τελετή των εγκαινίων διπλώματα στους τιμηθέντες με Βραβείο ή Έπαινο από την Καλλιτεχνική Επιτροπή. Επιπλέον, στους βραβευθέντες θα διατεθεί για μία εβδομάδα η αίθουσα εκθέσεων του Συλλόγου για έκθεση, σε χρονική περίοδο την οποία θα καθορίσει ο Σύλλογος σε συνεννόηση με τους καλλιτέχνες. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής στην Έκθεση.

Την ευθύνη της διοργάνωσης της Έκθεσης έχει ο Γενικός Γραμματέας του Φ.Σ.Π. Βασ. Λ. Κωνσταντινόπουλος.

© 2015 evolutionprojects.gr ALL RIGHTS RESERVED