Πατριαρχικό Ίδρυμα Ορθοδόξου Ιεραποστολής Άπω Ανατολής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

α.- Χαι­ρε­τι­σμὸς Προ­έ­δρου του Δ.Σ του Πα­τρι­αρ­χι­κού Ιδρύ­μα­τος κ. Νι­κο­λά­ου Ηλι­ο­πού­λου

β.–Προ­λο­γί­ζει ο Πρ­ό­ε­δρος της Ἐ­φο­ρεί­ας του Φι­λο­λο­γι­κού Συλ­λό­γου «Παρ­νασ­σὸς»

Κα­θη­γη­τὴς Πανεπιστημίου Αθηνῶν κ. Εμ­μα­νου­ὴλ Μι­κρο­γι­αν­νά­κης.

γ.–Σύν­το­μη α­να­φο­ρὰ α­πὸ τον Σε­β/­τα­τον Μη­τρο­πο­λί­τη Κο­ρέ­ας π. Αμ­βρό­σι­ον Ζω­γρά­φον.

Προ­βο­λὴ οπτι­κο­α­κου­στι­κού υλι­κού απὸ την ζω­ὴ και το έργο της Εκ­κλη­σί­ας στην Κο­ρέ­α.

δ.- Συμμετέχει, Βυζαντινή χορωδία υπό τη διεύθυνη του Πρωτοψάλτου Αγίου Φανουρίου

Ιλίου Αθηνών Κων/νου Σπερδούλη.

© 2015 evolutionprojects.gr ALL RIGHTS RESERVED